ثبت قانونی دستگاه ماینینگ در ایران توسط هیئت دولت تصویب شد

نهایتا هیئت دولت فعالیت ماینینگ ارز های مجازی در کشورمان را به صورت قانونی تایید کردند و به تصویب رسید.